EB16

EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

16.1 คำสั่งผู้รับผิดชอบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
16.2 กรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
16.3 ภาพถ่ายประกอบ หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ ผ่านระบบไปรษณีย์/Application หรือช่องทางอื่นๆ
16.4 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
16.5 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน
16.6 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 
16.7 ระบบการตอบสนอง
16.8 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการ ดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภท
16.9 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site / Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์