แผนงานโครงการ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( เครือข่ายบริการสุขภาพสบเมย )

ตามยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ( 4 Excellence )

ลำดับ

ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ( 4 Excellence )

จำนวน

1 PP&P
1,395,573
2 service
700,302
3 people
666,998
4 Governance
210,850
15  โครงการ
2,973,723

 

ลำดับ

PP&P 9 โครงการ

งบประมาณโครงการ

1 โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 116,960
2 โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน 88,790
3 โครงการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพในวัยรุ่น อำเภอสบเมย 88,060
4 โครงการการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในเครือข่ายบริการสุขภาพสบเมย  ปีงบประมาณ  2562 102,200
5 โครงการพัฒนางานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอำเภอสบเมยปี 2562 374,155
6 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มวัยผู้สูงอายุ ผู้มีภาวะพึ่งพิง ผู้พิการ LTCและPalliative care อำเภอสบเมย 228,494
7 โครงการส่งเสริมพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ปีงบประมาณ2562 58,380
8 โครงการ การลดความเสี่ยงต่อภัยสุขภาพ (Risk & Harm Reduction)
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลตามมาตรฐานGREEN&CLEAN Hospital
302,034
9 โครงการ TO BE NUMBER ONE ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  อำเภอสบเมย ปี 2562 36,500

รวม

1,395,573

 

ลำดับ

Service  Excellence 2 โครงการ

งบประมาณ

1 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการเครือข่ายบริการสุขภาพสบเมย
โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและงานอุบัติเหตุ 124,300
โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทย ปี 2562 92,300
โครงการพัฒนาคุณภาพเพื่อรับการรับรองคุณภาพ HA ขั้น 3 (Accreditation Survey) โรงพยาบาล สบเมย ปี 2562 182,750
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ : (พชอ.) 50,200
การพัฒนาคุณภาพสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ตามมาตรฐาน PMQA 10,000
โครงการควบคุมป้องกันโรคหนอนพยาธิในโรงเรียนตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ 20,000
พัฒนาสาธารณสุขชุมชนตามมาตรฐาน 4,700
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนจัดการสุขภาพ
ปี 2562
91,500
2 โครงการโรงพยาบาลเครือข่ายงานสุขภาพจิตและจิตเวชในเครือข่ายบริการสุขภาพสบเมย ประจำปีงบประมาณ 2562 124,552

รวมเงินทั้งสิ้น

700,302

 

ลำดับ

People  Excellence 1 โครงการ

งบประมาณ

1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพสบเมย ปี 2562 563,388
โครงการวิชาการสัญจรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายบริการสุขภาพสบเมย 103,610

รวม

666,998

 

ลำดับ

Governance Excellence  3 โครงการ

งบประมาณ

1 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เครือข่ายบริการสุขภาพสบเมยปี 2562 134,350
2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการการเงินการคลังภาคสุขภาพอำเภอสบเมย 63,300
3 โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล RDU คปสอ.สบเมย ปีงบประมาณ 2562 13,200

รวม

210,850