ติดต่อสำนัก

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบเมย

140 หมู่ 1 ตำบล แม่สวด อำเภอ สบเมย จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58110

โทรศัพท์ หมายเลข : 0 5361 8089

โทรสาร หมายเลข : 0 5361 8089

Email : sobdhealth@gmail.com

Facebook : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบเมย - สสอ สบเมย