วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์ (Vision)

องค์กรด้านสาธารณสุขที่มีมาตรฐานของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในปี 2569

พันธกิจ (MISSION)

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสบเมย
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบเมยมีมาตรฐาน
เครือข่าย รพ.สต.มีมาตรฐาน

  ค่านิยม(Core value)

 ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง  เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันทำงานเป็นทีม 

นโยบายผู้บริหาร

นายแกล้วกล้า ฤทธาเกริกไกล

1.ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวทางพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเทิด พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน

2.บูรณาการองค์ประกอบและบทบาทเขตสุขภาพระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกระทรวง สาธารณสุขเพื่อให้การดูแลสุขภาพคนไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับทุกมิติ

3.พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพและคุ้มครอง ผู้บริโภคด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยให้คนไทยมีโอกาสได้ ร่วมคิด ร่วมนำ ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบด้วย เป็นการอภิบาลแบบเครือข่าย เอื้ออำนวยระบบสุขภาพแห่งชาติ เขื่อมประสานทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน

4.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงาน