วิสัยทัศน์

องค์กรด้านสาธารณสุขที่มีมาตรฐานของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในปี 2569

สบเมย ได้จัดตั้งเป็นกิี่งอำเภอสบเมย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2527 โดยแยกการปกครองจากอำเภอแม่สะเรียง ประกอบด้วย 3 ตำบล คือ ตำบลสบเมย ตำบลแม่คะตวน และตำบลกองก๋อย มีพื้นที่ 1,177 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 735,625 ไร่ ต่อมาได้รับอนุมัติให้ตั้งตำบลขึ้นอีก 3 ตำบลคือ ตำบลแม่สวด (แยกจากตำบลแม่คะตวน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2527) ตำบลแม่สามแลบ (แยกจากตำบลสบเมย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2531) และตำบลป่าโปง (แยกจากตำบลกองก๋อย เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2531) ตามลำดับ และเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2536 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกสา ยกฐานะกิ่งอำเภอสบเมย เป็นอำเภอสบเมย มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2536 เป็นต้นไป (ที่มา:ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องแบ่งท้องที่ อำเภอแม่สะเรียง ตั้งเป็นกิ่งอำเภอสบเมย ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2527)

อำเภอสบเมย เป็นหนึ่งใน 7 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน (อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอขุนยวม อำเภอเมือง อำเภอปางมะผ้า อำเภอปาย) ตั้งอยู่ทิศใต้สุดของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยห่างจากศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นระยะทาง 192 กิโลเมตร มีถนนเข้าสู่ตัวจังหวัดดังนี้ ทางหลวงหมายเลข 105 จากอำเภอสบเมยถึงอำเภอแม่สะเรียง ระยะทาง 25 กิโลเมตร และทางหลวงหมายเลข 108 จากอำเภอแม่สะเรียงถึงอำเภอเมือง ระยะทาง 167 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร 784 กม.

อำเภอสบเมยมี ความหมายและที่มา ดังต่อไปนี้
สบ หมายถึง การพบกัน การบรรจบ ปลายสุดแม่น้ำหรือปากน้ำ
เมย หมายถึง ชื่อแม่น้ำเมย ที่ใช้แบ่งอาณาเขตระหว่างประเทศไทยในจังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอน บางส่วนกับสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งไหลมาบรรจบกับแม่น้ำสาละวิน ที่บ้านสบเมยหมู่ที่ 4 ตำบลแม่สามแลบ ก่อนที่จะไหลเข้าสู่ประเทศสหภาพเมียนมาร์ำ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบเมย ก่อตั้งเมื่อ 1 เมษายน พ.ศ.2527 มีฐานะเป็นสำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอสบเมย โดยมีนายมานพ รักเรียน เป็นสาธารณสุขกิ่งอำเภอคนแรก ต่อได้ยกฐานะเป็นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบเมย เมื่อ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2536 ตั้งอยู่เลขที่ 140 หมู่ 1 ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันมีนายทองคำ แปงมูล เป็นสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบเมย เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคระดับอำเภอ มีนายอำเภอเป็นผู้บังคับบัญชา และมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหน่วยงานนิเทศ

ติดตามเราได้ที่เฟสบุ๊ค

ปฏิทินปฏิบัติงาน