ดาวน์โหลด

Files Download
แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์มเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
แบบฟอร์มหนังสือภายนอก 
แบบฟอร์มหนังสือภายใน
ข้อมูลระยะทางจากหมู่บ้านถึงสถานบริการ อ.สบเมย
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

คำสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คำสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาประจำเดือน สิงหาคม 2561 
คำสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาประจำเดือน กันยายน 2561 
คำสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาประจำเดือน ตุลาคม 2561 
 
 
 

คำสั่งรักษาสถานที่ราชการ
คำสั่งเวรยามประจำเดือน สิงหาคม 2561 
คำสั่งเวรยามประจำเดือน ตุลาคม 2561