ทำเนียบผู้บริหารและบุคลากร

ทำเนียบผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งทางบริหาร  เบอร์โทรศัพท์
1 นายแกล้วกล้า ฤทธาเกริกไกล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สาธารณสุขอำเภอ 081-1794901
2 ว่าที่ร.ต.อัสชล บุญมาดำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ 093-1463595
3 นายกำธร อภิวงค์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ 089-5569725
4 นายไสว จีนาคำ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ 093-6491505
5 นางณิชานันท์ บุญมาดำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ 062-2492291
6 นายชัยพร สงวนจิตร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน   084-8091495
7 นายอภิสิทธิ์ กรุงมหาชน นักวิชาการสาธารณสุข   062-2466520
8 นางสาวพรรณปพร ก้อนมณี นักวิชาการสาธารณสุข   061-2653709
9 นางสาวปนัดดา พรมเลิศ นักวิชาการเงินและบัญชี   080-8737295
10 นายสถาพร ศิริพงษ์ พนักงานขับรถ   088-6732489
11 นางมะลิวัลย์ บัวโอฬาร พนักงานทั่วไป   064-2155307