ทำเนียบผู้บริหารและบุคลากร

ทำเนียบผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งทางบริหาร เบอร์โทรศัพท์
1 นายกมล ใจถา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สาธารณสุขอำเภอ 0895542032
2 นายภูวดล พัสกาลปักษ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ 089-8512521
3 นางณิชานันท์ บุญมาดำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ 062-2492291
4 นางสาวศิริกัญญา ไชยน้อย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ 098-6844855
5 นายชัยพร สงวนจิตร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 084-8091495
6 นายอภิสิทธิ์ กรุงมหาชน นักวิชาการสาธารณสุข 062-2466520
7 นางสาวพรรณปพร ก้อนมณี นักวิชาการสาธารณสุข 061-2653709
8 นางสาวปนัดดา พรมเลิศ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 080-8737295
9 นายสถาพร ศิริพงษ์ พนักงานขับรถ 088-6732489
10 นางมะลิวัลย์ บัวโอฬาร พนักงานทั่วไป 064-2155307