ทำเนียบผู้บริหารและบุคลากร

 

ทำเนียบผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งทางบริหาร เบอร์โทร
1 นายดำรงค์ นันยบุตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สาธารณสุขอำเภอ 084-3788475
2 นายกฤต วงศ์น้อย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ 093-3291562
3 ว่าที่ร้อยตรีอัสชล บุญมาดำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ 093-1463595
4  นางสาวณภัทร แก้วเขียว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   084-1736312
5 นายชัยพร สงวนจิตร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน   084-8091495
6 นางสาวพรรณปพร ก้อนมณี นักวิชาการสาธารณสุข   091-0244648
 7  นางสาวธีรกุล ทองประดิษฐิ์  เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี   080-0885452
8 นายสถาพร ศิริพงษ์ พนักงานขับรถ   061-3049209
9 นางมะลิวัลย์ บัวโอฬาร พนักงานทั่วไป   064-2155307