ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

1

นายมานพ รักเรียน

27 เมษายน 2527 – 10 ธันวาคม 2532

2

นายปิยะ สุวรรณบุษย์

11 ธันวาคม 2532 – 20 กุมภาพันธ์ 2536

3

นายสมจิตต์ วิชา

22 กุมภาพันธ์ 2536 – 30 เมษายน 2538

4

นายสุรพงษ์ อุลลา

1 พฤษภาคม 2538 – 31 พฤษภาคม 2543

5

นางอรอนงค์ คำไทย

1 มิถุนายน 2543 – 30 กันยายน 2545

6

นายนิพนธ์ ปิ่นธิดา

1 ตุลาคม 2545 – 13 ตุลาคม 2548

7

นายสุรพล วนาภรณ์

14 ตุลาคม 2548 – 28 กันยายน 2551

8

นายทองคำ แปงมูล

29 กันยายน 2551 – 4 ตุลาคม 2553

9

นายดำรงค์ นันยบุตร

15 ตุลาคม 2553 – 10 ตุลาคม 2554

10

นางสาวพิมล เกิดมงคล

11 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555

11

นายทองคำ แปงมูล

1 ตุลาคม 2555 – 13 มิถุนายน 2556

12

นายอรรถสิทธิ์ แสงจันทร์

14 มิถุนายน 2556 – 8 พฤศจิกายน 2556

13

นายทองคำ แปงมูล

9 พฤศจิกายน 2556 – 1 เมษายน 2564

14

นายดำรงค์ นันยบุตร

2 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564

15

นายแกล้วกล้า ฤทธาเกริกไกล

1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2566

16

นายกมล ใจถา

1 ตุลาคม 2566 – ปัจจุบัน