ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับชื่อ – สกุลระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
1นายมานพ รักเรียน27 เมษายน 2527 – 10 ธันวาคม 2532
2นายปิยะ สุวรรณบุษย์11 ธันวาคม 2532 – 20 กุมภาพันธ์ 2536
3นายสมจิตต์ วิชา22 กุมภาพันธ์ 2536 – 30 เมษายน 2538
4นายสุรพงษ์ อุลลา1 พฤษภาคม 2538 – 31 พฤษภาคม 2543
5นางอรอนงค์ คำไทย1 มิถุนายน 2543 – 30 กันยายน 2545
ุ6นายนิพนธ์ ปิ่นธิดา1 ตุลาคม 2545 – 13 ตุลาคม 2548
7นายสรุพล วนาภรณ์14 ตุลาคม 2548 – 28 กันยายน 2551
8นายทองคำ แปงมูล29 กันยายน 2551 – 4 ตุลาคม 2553
9นายดำรงค์ นันยบุตร15 ตุลาคม 2552 – 10 ตุลาคม 2554
10นางสาวพิมล เกิดมงคล11 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555
11นายทองคำ แปงมูล1 ตุลาคม 2555 – 13 มิถุนายน 2556
12นายอรรถสิทธิ์ แสงจันทร์14 มิถุนายน 2556 – 8 พฤศจิกายน 2556
13นายทองคำ แปงมูล9 พฤศจิกายน 2556 – ปัจจุบัน