ทำเนียบสถานบริการ

ทำเนียบสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอสบเมย

ลำดับสถานบริการผู้บริหารหมายเลขโทรศัพท์
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองก๋อยนายภูวดล พัสกาลปักษ์063 – 671-0791
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองแปเหนือนายเจริญพร ปินทยา063 – 790-7885
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สามแลบ นายอรรควัชร์ รัตนวงค์092 – 180-7531
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบเมย นายวีระเดช กุหลาบพนา053 – 071-582
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาผ่านายกำธร อภิวงค์053 – 687-156
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยม่วงนางณิชานันท์ บุญมาดำ095 – 971-0108
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลโค๊ะนายไสว จีนาคำ053 – 071-585
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุมโล๊ะนายทนง งอกงาม094 – 637-7775
9โรงพยาบาลสบเมย (รพช.)นายจักรี คมสาคร053 – 618-080
10สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบเมยนายทองคำ แปงมูล053 – 618-074