ทำเนียบสถานบริการ

ทำเนียบสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอสบเมย

ลำดับ สถานบริการ ผู้บริหาร หมายเลขโทรศัพท์
1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองก๋อย นายภูวดล พัสกาลปักษ์ 063-671-0791
2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองแปเหนือ นายอภินันท์ ปร๊ะย่อ  
3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สามแลบ นายอรรควัชร์ รัตนวงค์ 092-180-7531
4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบเมย นายวีระเดช กุหลาบพนา 064-546-5764
5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาผ่า นายกำธร อภิวงค์ 089-556-9726
6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยม่วง นางณิชานันท์ บุญมาดำ 095-971-0108
7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลโค๊ะ นายไสว จีนาคำ 093-649-1505
8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุมโล๊ะ นายทนง งอกงาม 094-637-7775
9 โรงพยาบาลสบเมย (รพช.) นายแพทย์พิทยา หล้าวงค์ 089-561-8482
10 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบเมย นายแกล้วกล้า ฤทธาเกริกไกล    081-179-4901