ทำเนียบสถานบริการ

ทำเนียบสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอสบเมย

ลำดับ สถานบริการ ผู้บริหาร หมายเลขโทรศัพท์
1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองก๋อย นายภูวดล พัสกาลปักษ์ 063 – 671-0791
2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองแปเหนือ นายเจริญพร ปินทยา 063 – 790-7885
3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สามแลบ นายอรรควัชร์ รัตนวงค์ 092 – 180-7531
4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบเมย นายวีระเดช กุหลาบพนา 053 – 071-582
5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาผ่า นายกำธร อภิวงค์ 053 – 687-156
6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยม่วง นางณิชานันท์ บุญมาดำ 095 – 971-0108
7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลโค๊ะ นายไสว จีนาคำ 053 – 071-585
8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุมโล๊ะ นายทนง งอกงาม 094 – 637-7775
9 โรงพยาบาลสบเมย (รพช.) นายพิทยา หล้าวงค์ 053 – 618-080
10 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบเมย นายแกล้วกล้า ฤทธาเกริกไกล    053 – 618-089