ภาระกิจ หน้าที่

บทบาทภาระกิจและหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบเมย ตามกฏกระทรวงเรื่องการแบ่งส่วน ราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 64 ก วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ได้กำหนดบาทบาทหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไว้ดังนี้

  1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอสบเมย 
  2. ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอสบเมย 
  3. กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอสบเมย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฏหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
  4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอสบเมยให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง 
  5. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอสบเมย 
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย