EB3

EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

3.1 โครงการที่ 1 วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป (1 โครงการ)
3.2 โครงการที่ 2 วงเงินสูงสุด (1 โครงการ)
3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website
3.4 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน