65 MOIT 20

MOIT 20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน :  กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 2

  1. มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   1.1 ขออนุมัติจัดตั้งชมรมจริยธรรม    1.2 คำสั่งแต่งตั้งชมรมจริยธรรม   1.3 ประกาศเกณฑ์จริยธรรมยา 65 สสอ.สบเมย  1.4 แนวทางขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม สสจ. 1.5 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไร       1.6 ข้อกําหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สป.สธ.
  2. มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด  ที่ได้จากระบบ MSRS (แนบตามข้อ ) 
  3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4

  1. มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2. มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS (แนบตามข้อ )
  3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน