65 MOIT 5

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 1

  1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
  2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2564-เดือนธันวาคม 2564

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2564

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 64

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 64

3.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 2

  1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
  2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2565-เดือนมีนาคม 2565

ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 65

ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 65

ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 65

3.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 3

  1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
  2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2565-เดือนมีนาคม 2565

ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 65

ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 65

ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 65

3.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4

  1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
  2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2565-เดือนมีนาคม 2565

ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 65

ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 65

ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 65

3.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน