EB2

EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส

2.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และขออนุญาตนำเผยแพร่เว็บไซต์หน่วยงาน
2.2 คำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
2.3 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง