ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) โรงพยาบาลสบเมย
ตำแหน่งนักวิขาการสาธารณสุข 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งพนักงานการพยาบาล 1 ตำแหน่ง
เป็นอย่างทางการ ยินดีกับน้องๆที่สอบผ่านและได้เข้าปฏิบัติงานในทุกๆตำแหน่งนะครับ