ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ในวันพุธ ที่28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสบเมยรวมใจ โรงพยาบาลสบเมย
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล (พสช.)