EB9

EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

9.1 Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผย ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน
  1) ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
  2)  นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
  3) แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
  4) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
  5) หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  6)  รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
  7) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
  8) มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
  9) มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ
9.2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website