EB8

EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน

8.1 บันทึกข้อความขออนุมัติผู้บังคับบัญชาลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
8.2 คำสั่ง/ประกาศ
8.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
8.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรค 8
8.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website