EB7

EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

7.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2562
7.2 โครงการ/ แผนงาน
7.3 หนังสือเชิญประชุมผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมประชุม / รายงานประชุม
7.4 ภาพถ่ายประกอบ
7.5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
7.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website