EB6

EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

6.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2562
6.2 โครงการ/ แผนงาน
6.3 หนังสือเชิญประชุมผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมประชุม / รายงานประชุม
6.4 แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก
6.5 ภาพถ่ายประกอบ
6.6 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์
6.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website