EB5

EB5 หน่วยงาน เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงาน

5.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2562
5.2 โครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานดำเนินการตามภารกิจหลักที่ เลือก ดำเนินการระหว่างไตรมาสที่1 ถึงไตรมาสที่3 ของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5.3 หนังสือเชิญประชุมผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมประชุม / รายงานประชุม
5.4 ภาพถ่ายประกอบ
5.5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์
5.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website