EB22

EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

22.1 หลักฐานการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือ
แลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน
22.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยน
ความร
22.3 ภาพถ่ายประกอบ
22.4 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการ
จัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้
22.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site / Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ข