EB10

EB10  หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

10.1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
10.2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
10.3 Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ข