ประชาสัมพันธ์การจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายดำรงค์  นันยบุตร  สาธารณสุขอำเภอสบเมย พร้อมทีมงาน เข้าปฏิบัติงานร่วมกับอำเภอสบเมย ได้เข้าประชุม ชี้แจง การจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 และ การดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกให้กับ ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคตำบลป่าโปง

อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายรุ่งโรจน์ อุ่นความดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เป็นประธานในที่ประชุม มีผู้เข้าประชุมทั้งหมด จำนวน 19 คน

ให้ข้อเสนอแนะในการประชาสัมพันธ์การจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19

1.ให้หน่วยงานสาธารณสุข อสม.และชุมชนประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด19

2.ให้ประชาสัมพันธ์ช่องทางการลงทะเบียนฉีดวัคซีน

2.1.LINE official account หมอพร้อม

2.2.โรงพยาบาลใกล้บ้าน

2.3.อสม. หรือ รพ.สต. ในพื้นที่